hotline ve may bay di my Call: 028 39 330 330

Tự luyện thi quốc tịch mỹ với 100 câu hỏi và đáp án được cung cấp bởi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ Principles of American Democracy nguyên tác của nền dân chủ Hoa Kỳ.

51. What are two rights of everyone living in the United States? Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ?

freedom of expression tự do phát biểu ý kiến freedom of speech tự do ngôn luận freedom of assembly tự do hội họp freedom to petition the government tự do thỉnh nguyện chính quyền freedom of religion tự do tôn giáo the right to bear arms quyền mang vũ khí tự vệ

52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì?

the United States Hoa Kỳ the flag Quốc kỳ

53. What is one promise you make when you become a United States citizen? Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì?

give up loyalty to other countries từ bỏ sự trung thành với các quốc gia khác defend the Constitution and laws of the United States bảo vệ Hiến Pháp và luật lệ Hoa Kỳ obey the laws of the United States tuân hành luật pháp của Hoa Kỳ serve in the U.S. military (if needed) phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ (nếu cần) serve (do important work for) the nation (if needed) phục vụ (công việc quan trọng cho) quốc gia (nếu cần) be loyal to the United States trung thành với Hoa Kỳ

54. How old do citizens have to be to vote for President?* Công dân phải bao nhiêu tuổi mới được bầu Tổng Thống?*

eighteen (18) and older Mười Tám (18) và hơn

55. What are two ways that Americans can participate in their democracy? Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?

vote bầu cử join a political party tham gia một đảng phái chính trị help with a campaign tham dự vào một cuộc vận động tranh cử join a civic group gia nhập đoàn thể công dân join a community group gia nhập vào đoàn thể động cộng đồng give an elected official your opinion on an issue đóng góp ý kiến về một vấn đề với một vị dân cử call Senators and Representatives gọi điện thoại cho thượng nghị sĩ và dân biểu publicly support or oppose an issue or policy công khai ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề hay chính sách nào đó run for office tranh cử write to a newspaper góp ý kiến trên một tờ báo

56. When is the last day you can send in federal income tax forms?* Ngày cuối cùng có thể nạp tờ khai thuế cho liên bang là?*

April 15 15 Tháng Tư

57. When must all men register for the Selective Service? Khi nào tất cả nam giới phải ghi tên cho Sở Quân Vụ (Selective Service)?

at age eighteen (18) ở tuổi mười tám (18) between eighteen (18) and twenty-six (26) ở giữa tuổi mười tám (18) và hai mươi sáu (26)

COLONIAL PERIOD AND INDEPENDENCE THỜI KỲ THUỘC ĐỊA VÀ ĐỘC LẬP

58. What is one reason colonists came to America? Một trong những lý do khiến người di dân thời thuộc địa tới Mỹ Châu là gì?

freedom tự do political liberty tự do chính trị religious freedom tự do tôn giáo economic opportunity cơ hội kinh tế practice their religion hành xử tôn giáo của mình escape persecution tránh sự áp bức

59. Who lived in America before the Europeans arrived? Những ai sống tại Mỹ trước khi người Âu Châu tới?

American Indians Thổ dân châu Mỹ Native Americans Thổ dân Hoa Kỳ

60. What group of people was taken to America and sold as slaves? Nhóm người nào được mang tới Mỹ Châu và bán làm nô lệ?

Africans người Phi Châu people from Africa người từ Phi Châu

61. Why did the colonists fight the British? Tại sao những người thuộc địa chống lại người Anh?

because of high taxes (taxation without representation) vì thuế má cao (phải đóng thuế mà không có người đại diện) because the British army stayed in their houses (boarding, quartering) vì quân đội Anh đồn trú trong nhà của họ (ở trọ, làm trại binh) because they didn’t have self-government vì người di dân thời thuộc địa không có chính quyền tự trị

62. Who wrote the Declaration of Independence? Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

(Thomas) Jefferson

63. When was the Declaration of Independence adopted? Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được thông qua lúc nào?

July 4, 1776 4 Tháng Bảy 1776

64. There were 13 original states. Name three. Có 13 tiểu bang nguyên thủy. Cho biết ba tiểu bang.

New Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut New York New Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia North Carolina South Carolina Georgia

65. What happened at the Constitutional Convention? Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến (Constitutional Convention)?

The Constitution was written. Soạn thảo Hiến Pháp. The Founding Fathers wrote the Constitution. Các nhà lập quốc soạn thảo Hiến Pháp.

66. When was the Constitution written? Hiến Pháp được soạn thảo khi nào?

1787

67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Các bài tham luận gọi là Federalist Papers ủng hộ việc thông qua Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể tên một trong những người viết tham luận.

(James) Madison (Alexander) Hamilton (John) Jay Publius

68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Một việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng?

U.S. diplomat nhà ngoại giao Hoa Kỳ oldest member of the Constitutional Convention thành viên già nhất của Đại Hội Lập Hiến first Postmaster General of the United States Tổng Giám Đốc Bưu Điện đầu tiên của Hoa Kỳ writer of “Poor Richard’s Almanac” tác giả cuốn “Poor Richard’s Almanac” started the first free libraries khởi công xây các thư viện miễn phí đầu tiên của Hoa Kỳ

69. Who is the “Father of Our Country”? Ai được gọi là cha đẻ của nước Mỹ?

(George) Washington

70. Who was the first President?* Ai là Tổng Thống đầu tiên?*

(George) Washington

1800s NHỮNG NĂM 1800

71. What territory did the United States buy from France in 1803? Hoa Kỳ mua địa hạt nào của Pháp vào năm 1803?

the Louisiana Territory Địa hạt Louisiana Louisiana Louisiana

72. Name one war fought by the United States in the 1800s. Tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham chiến những năm 1800.

War of 1812 Chiến tranh 1812 Mexican-American War Chiến tranh Hoa Kỳ – Mexico(Mễ) Civil War Nội chiến Spanish-American War Chiến tranh Hoa Kỳ – Tây Ban Nha

73. Name the U.S. war between the North and the South. Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì.

the Civil War Nội chiến the War between the States Chiến tranh giữa các Tiểu Bang

74. Name one problem that led to the Civil War. Cho biết một vấn đề đưa tới cuộc nội chiến.

slavery vấn đề nô lệ economic reasons các vấn đề kinh tế states’ rights quyền lợi của các tiểu bang

75. What was one important thing that Abraham Lincoln did?* Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì?*

freed the slaves (Emancipation Proclamation) giải phóng nô lệ (Tuyên Ngôn Giải Phóng) saved (or preserved) the Union giải cứu (hoặc bảo tồn) đoàn kết Quốc Gia led the United States during the Civil War lãnh đạo Hoa Kỳ trong Cuộc Nội Chiến

76. What did the Emancipation Proclamation do? Tuyên Ngôn Giải Phóng làm gì?

freed the slaves giải phóng nô lệ freed slaves in the Confederacy giải phóng nô lệ thuộc tập hợp (nhóm) các tiểu bang ly khai miền Nam freed slaves in the Confederate states giải phóng nô lệ ở các tiểu bang miền Nam freed slaves in most Southern states giải phóng nô lệ ở đa số các tiểu bang miền Nam

77. What did Susan B. Anthony do? Bà Susan B. Anthony làm gì?

fought for women’s rights tranh đấu cho quyền phụ nữ fought for civil rights tranh đấu cho dân quyền

RECENT AMERICAN HISTORY AND OTHER IMPORTANT HISTORICAL INFORMATION LỊCH SỬ ĐƯƠNG ĐẠI CỦA HOA KỲ VÀ NHỮNG THÔNG TIN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG KHÁC

78. Name one war fought by the United States in the 1900s.* Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900.*

World War I Thế Chiến Thứ Nhất World War II Thế Chiến Thứ Hai Korean War Chiến Tranh Cao Ly (Triều Tiên) Vietnam War Chiến Tranh Việt Nam (Persian) Gulf War Chiến tranh Vùng Vịnh (Ba Tư)

79. Who was President during World War I? Ai là Tổng Thống trong Thế Chiến Thứ Nhất?

(Woodrow) Wilson

80. Who was President during the Great Depression and World War II? Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?

(Franklin) Roosevelt

81. Who did the United States fight in World War II? Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào?

Japan, Germany, and Italy Nhật Bản, Đức và Ý

82. Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in? Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông đã chiến đấu trong cuộc chiến nào?

World War II Thế Chiến Thứ Hai

83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì?

Communism Chủ Nghĩa Cộng Sản

84. What movement tried to end racial discrimination? Phong trào nào tìm cách chấm dứt sự phân biệt chủng tộc?

civil rights (movement) (phong trào) dân quyền

85. What did Martin Luther King, Jr. do?* Martin Luther King, Jr. đã làm gì?*

fought for civil rights tranh đấu cho dân quyền worked for equality for all Americans hoạt động nhằm mang lại bình đẳng cho mọi người Mỹ

86. What major event happened on September 11, 2001, in the United States? Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?

Terrorists attacked the United States. Bọn khủng bố tấn công Hoa Kỳ.

87. Name one American Indian tribe in the United States. Kể tên một bộ lạc da đỏ tại Mỹ.

[USCIS Officers will be supplied with a list of federally recognized American Indian tribes.] [Phỏng vấn viên USCIS sẽ được cung cấp một danh sách các bộ lạc da đỏ được liên bang công nhận.]

Cherokee Navajo Sioux Chippewa Choctaw Pueblo Apache Iroquois Creek Blackfeet Seminole Cheyenne Arawak Shawnee Mohegan Huron Oneida Lakota Crow Teton Hopi Inuit

INTEGRATED CIVICS TỔNG HỢP VỀ KIẾN THỨC CÔNG DÂN

88. Name one of the two longest rivers in the United States. Cho biết một trong hai con sông dài nhất ở Hoa Kỳ.

Missouri (River) Mississippi (River)

89. What ocean is on the West Coast of the United States? Biển nào ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ?

Pacific (Ocean) Thái Bình Dương

90. What ocean is on the East Coast of the United States? Biển nào ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ?

Atlantic (Ocean) Đại Tây Dương

91. Name one U.S. territory. Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ.

Puerto Rico U.S. Virgin Islands Quần Đảo Virgin American Samoa Đảo Samoa Northern Mariana Islands Quần Đảo Bắc Mariana Guam Đảo Guam

92. Name one state that borders Canada. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Canada.

Maine New Hampshire Vermont New York Pennsylvania Ohio Michigan Minnesota North Dakota Montana Idaho Washington Alaska

93. Name one state that borders Mexico. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Mexico.

California Arizona New Mexico Texas

94. What is the capital of the United States?* Thủ đô của Hoa Kỳ tên gì?*

Washington, D.C.

95. Where is the Statue of Liberty?* Tượng Nữ Thần Tự Do ở đâu?*

New York (Harbor) (Hải Cảng) New York Liberty Island Đảo Liberty [Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson (River).] [Cũng chấp nhận nếu trả lời là New Jersey, gần thành phố New York và trên sông Hudson.]

96. Why does the flag have 13 stripes? Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lằn gạch?

because there were 13 original colonies vì có 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên because the stripes represent the original colonies bởi vì các lằn này tượng trưng cho 13 tiểu bang thuộc địa đầu tiên

97. Why does the flag have 50 stars?* Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao?*

because there is one star for each state bởi vì mỗi tiểu bang có một ngôi sao because each star represents a state bởi vì mỗi ngôi sao tượng trưng cho một tiểu bang because there are 50 states bởi vì có 50 tiểu bang

98. What is the name of the national anthem? Tên bài quốc ca Hoa Kỳ là gì?

The Star-Spangled Banner

99. When do we celebrate Independence Day?* Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập?*

July 4 4 Tháng Bẩy

100. Name two national U.S. holidays. Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.

New Year’s Day Tết Tây Martin Luther King, Jr. Day Ngày Sinh của Martin Luther King, Jr. Presidents’ Day Ngày Các Tổng Thống Memorial Day Lễ Chiến Sĩ Trận Vong (Memorial Day) Independence Day Lễ Độc Lập (Independence Day) Labor Day Lễ Lao Động (Labor Day) Columbus Day Ngày Tưởng Niệm Columbus Veterans Day Ngày Cựu Chiến Binh (Veterans Day) Thanksgiving Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) Christmas Lễ Giáng Sinh

Bài viết cùng chuyên mục

Gọi Chúng Tôi