hotline ve may bay di my Call: 028 39 330 330

Tự luyện thi quốc tịch mỹ với 100 câu hỏi và đáp được cung cấp bởi Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ Principles of American Democracy nguyên tác của nền dân chủ Hoa Kỳ.

1. What is the supreme law of the land? Luật tối cao của đất nước là gì?
Câu trả lời: The Constitution Hiến Pháp
2. What does the Constitution do? Hiến Pháp thực thi điều gi?
sets up the government thiết lập chính phủ defines the government định rõ chính phủ protects basic rights of Americans bảo vệ các quyền cơ bản của người dân Hoa Kỳ

3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? Ý niệm của việc tự trị nằm trong ba chữ đầu của Hiến Pháp. Các chữ đó là gì?

Chúng ta [người] Dân

4. What is an amendment? Tu chính án là gì?

a change (to the Constitution) một sự thay đổi (trong Hiến Pháp) an addition (to the Constitution) một sự thêm (vào Hiến Pháp)

5. What do we call the first ten amendments to the Constitution? Chúng ta gọi 10 tu chánh án đầu tiên của Hiến Pháp là gì?

the Bill of Rights Bàn Tuyên Ngôn Nhân Quyền

6. What is one right or freedom from the First Amendment?* Một quyền hoặc tự do từ Tu Chính Án thứ nhất là gì?*

speech ngôn luận religion tôn giáo assembly hội họp press báo chí petition the government thỉnh nguyện chính phủ

7. How many amendments does the Constitution have? Hiến Pháp có bao nhiêu tu chánh án?

twenty-seven (27) hai mươi bảy (27)

8. What did the Declaration of Independence do? Bản Tuyên Ngôn Độc Lập có ý nghĩa gì?

announced our independence (from Great Britain) Tuyên bố độc lập (khỏi Anh Quốc) declared our independence (from Great Britain) Công bố độc lập (khỏi Anh Quốc) said that the United States is free (from Great Britain) cho biết Hoa Kỳ đã tự do (khỏi Anh Quốc)

9. What are two rights in the Declaration of Independence? Kể ra Hai quyền trong bản Bản Tuyên Ngôn Độc Lập?

life quyền sống liberty quyền tự do pursuit of happiness quyền theo đuổi hạnh phúc

10. What is freedom of religion? Tự do tôn giáo là gì?

You can practice any religion, or not practice a religion. Quý vị có thể theo bất cứ tôn giáo nào, hoặc không theo tôn giáo nào.

11. What is the economic system in the United States?* Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ là gì?*

capitalist economy kinh tế tư bản market economy kinh tế thị trường

12. What is the “rule of law”? “Thượng tôn luật pháp” là gì?

Everyone must follow the law. Mọi người đều phải tuân theo luật pháp. Leaders must obey the law. Các người lãnh đạo đều phải tuân theo luật pháp. Government must obey the law. Chính quyền phải tuân theo luật pháp. No one is above the law. Không ai được vượt qua pháp luật cả.

SYSTEM OF GOVERNMENT HỆ THỐNG CHÍNH QUYỀN

13. Name one branch or part of the government.* Cho biết một ngành hay phần của chính phủ.*

Congress Quốc Hội legislative lập pháp President Tổng Thống executive hành pháp the courts các tòa án judicial tư pháp

14. What stops one branch of government from becoming too powerful? Điều gì ngăn chặn một ngành công quyền trở nên quá nhiều quyền lực?

checks and balances kiểm soát lẫn nhau separation of powers phân quyền

15. Who is in charge of the executive branch? Ai phụ trách hành pháp?

the President Tổng Thống

16. Who makes federal laws? Ai lập ra luật liên bang?

Congress Quốc Hội Senate and House (of Representatives) Thượng và Hạ Nghị Viện (U.S. or national) legislature Cơ quan Lập Pháp (của Liên Bang hay Quốc Gia)

17. What are the two parts of the U.S. Congress?* Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì?*

the Senate and House (of Representatives) Thượng và Hạ Nghị Viện

18. How many U.S. Senators are there? Có bao nhiêu Thượng Nghị Sĩ Liên Bang?

one hundred (100) một trăm (100)

19. We elect a U.S. Senator for how many years? Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?

six (6) sáu (6)

20. Who is one of your state’s U.S. Senators now?* Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?*

Answers will vary. [District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C. (or the territory where the applicant lives) has no U.S. Senators.] Câu trả lời thay đổi tùy tiểu bang. [Cư dân ở thủ đô Washington, D.C. và cư dân ở các lãnh thổ Hoa Kỳ trả lời là DC hoặc lãnh thổ mình ở không có thượng-nghị-sĩ.]

21. The House of Representatives has how many voting members? Hạ Nghị Viện có bao nhiêu dân biểu?

four hundred thirty-five (435) bốn trăm ba mươi lăm (435)

22. We elect a U.S. Representative for how many years? Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm?

two (2) hai năm (2)

23. Name your U.S. Representative. Cho biết tên vị dân biểu của bạn.

Answers will vary. [Residents of territories with nonvoting Delegates or Resident Commissioners may provide the name of that Delegate or Commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no (voting) Representatives in Congress.] Câu trả lời sẽ thay đổi tùy nơi. [Cư dân ở các nơi có Đại Biểu “không có quyền biểu quyết” hoặc Đại Biểu Thường Trú có thể nói tên người đó. Cũng có thể trả lời là vùng đó không có đại diện có quyền biểu quyết tại Quốc Hội.]

24. Who does a U.S. Senator represent? Thượng nghị sĩ đại diện ai?

all people of the state Tất cả người dân trong tiểu bang

25. Why do some states have more Representatives than other states? Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác?

(because of) the state’s population (Vì) dân số tiểu bang đó (because) they have more people (Vì) tiểu bang đó đông dân hơn (because) some states have more people (Vì) một số tiểu bang đông dân hơn tiểu bang khác

26. We elect a President for how many years? Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?

four (4) Bốn (4) năm

27. In what month do we vote for President?* Bầu Tổng Thống vào tháng nào?*

November Tháng Mười Một

28. What is the name of the President of the United States now?* Hiện nay tên Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?*

Donald J. Trump Donald Trump Trump

29. What is the name of the Vice President of the United States now? Hiện nay tên Phó Tổng Thống Hoa Kỳ là gì?

Michael R. Pence Mike Pence Pence

30. If the President can no longer serve, who becomes President? Nếu Tổng Thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống?

the Vice President Phó Tổng Thống

31. If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President? Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không thể làm việc được nữa, ai sẽ thay thế?

the Speaker of the House Chủ Tịch Hạ Nghị Viện

32. Who is the Commander in Chief of the military? Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội?

the President Tổng Thống

33. Who signs bills to become laws? Ai sẽ ký dự thảo luật thành luật?

the President Tổng Thống

34. Who vetoes bills? Ai có quyền phủ quyết các dự luật?

the President Tổng Thống

35. What does the President’s Cabinet do? Nội các của Tổng Thống làm gì?

advises the President Cố vấn cho Tổng Thống

36. What are two Cabinet-level positions? Kể ra Hai chức vụ trong hàng nội các.

Secretary of Agriculture Bộ Trưởng Nông Nghiệp Secretary of Commerce Bộ Trưởng Thương Mại Secretary of Defense Bộ Trưởng Quốc Phòng Secretary of Education Bộ Trưởng Giáo Dục Secretary of Energy Bộ Trưởng Năng Lượng Secretary of Health and Human Services Bộ Trưởng Y Tế và Phục Vụ Nhân Sinh Secretary of Homeland Security Bộ Trưởng Nội An Secretary of Housing and Urban Development Bộ Trưởng Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Secretary of the Interior Bộ Trưởng Nội Vụ Secretary of Labor Bộ Trưởng Lao Động Secretary of State Bộ Trưởng Ngoại Giao Secretary of Transportation Bộ Trưởng Giao Thông Secretary of the Treasury Bộ Trưởng Ngân Khố hay Tài Chính Secretary of Veterans Affairs Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh Attorney General Bộ Trưởng Tư Pháp Vice President Phó Tổng Thống

37. What does the judicial branch do? Ngành tư pháp làm gì?

reviews laws xét duyệt pháp luật explains laws giải thích luật pháp Hoa Kỳ resolves disputes (disagreements) giải quyết tranh chấp (bất đồng) decides if a law goes against the Constitution quyết định xem luật có đi ngược lại hiến pháp không

38. What is the highest court in the United States? Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì?

the Supreme Court Tối Cao Pháp Viện

39. How many justices are on the Supreme Court? Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện?

nine (9) Chín (9)

40. Who is the Chief Justice of the United States now? Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện?

John Roberts (John G. Roberts, Jr.)

41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Theo Hiến Pháp, chánh phủ liên bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ liên bang là?

to print money in tiền to declare war tuyên chiến to create an army lập quân đội to make treaties ký các hiệp ước

42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Theo Hiến Pháp, chánh phủ tiểu bang có một số quyền. Một trong các quyền của chánh phủ tiểu bang là?

provide schooling and education cung cấp trường học và giáo dục provide protection (police) bảo vệ dân chúng (cảnh sát) provide safety (fire departments) bảo vệ an toàn (các sở cứu hỏa) give a driver’s license cấp bằng lái xe approve zoning and land use chấp thuận chia vùng và chấp thuận cách xử dụng đất đai

43. Who is the Governor of your state now? Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a Governor.] Câu trả lời tùy tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng thủ đô DC không có Thống Đốc.]

44. What is the capital of your state?* Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory.] Câu trả lời tùy theo tiểu bang. [Cư dân vùng thủ đô Washington, D.C. phải trả lời là vùng DC không phải là một tiểu bang và không có thủ phủ. Cư dân các lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ phải cho biết thủ phủ của vùng lãnh thổ hải ngoại này.]

45. What are the two major political parties in the United States?* Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?*

Democratic and Republican Dân Chủ và Cộng Hòa

46. What is the political party of the President now? Đảng của Tổng Thống hiện tại là đảng nào?

Republican (Party) Đảng Cộng Hòa

47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? Chủ Tịch Hạ Viện hiện thời tên gì?

Paul D. Ryan (Paul) Ryan

RIGHTS AND RESPONSIBILITIES QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM

48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó.

Citizens eighteen (18) and older (can vote). Công dân từ 18 tuổi trở lên (có thể bầu cử). You don’t have to pay (a poll tax) to vote. Không phải trả (thuế bầu cử) để được bầu. Any citizen can vote. (Women and men can vote.) Bất cứ công dân nào cũng được bầu (phụ nữ và nam giới đều được bầu). A male citizen of any race (can vote). Nam giới của bất cứ chủng tộc nào (cũng đều được bầu).

49. What is one responsibility that is only for United States citizens?* Một trong các bổn phận chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ là gì?*

serve on a jury phục vụ trong bồi thẩm đoàn vote in a federal election đi bầu trong bầu cử liên bang

50. Name one right only for United States citizens. Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ.

vote in a federal election tham gia bầu cử cấp liên bang run for federal office ứng cử chức vụ liên bang

Bài viết cùng chuyên mục

Gọi Chúng Tôi